آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه پزشکی توسعه خدمات بهداشتی و درمانی کوثر گستر گلستان بازرس اصلی فعال 1390/07/07 تا کنون