آمار کلی

کد ملی: 314986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید ماکارونی دویست و هفتاد و پنج شهربابک بازرس اصلی فعال 1395/03/18 تا کنون