آمار کلی

کد ملی: 128590XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سی و سه پل نقش جهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/02 تا کنون