آمار کلی

کد ملی: 325126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن گستر گوران ماد بازرس اصلی فعال 1397/03/21 تا کنون