آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حامیان کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی مشهد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/05/07 تا 1394/07/11