آمار کلی

کد ملی: 129328XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیز ره آوران فرتاک بازرس اصلی خارج شده 1395/11/30 تا 1398/02/17