آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مدیران پروژه های صنعتی سه بعدی دانش و فن عصر صنعت فردا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/07/14 تا کنون