آمار کلی

کد ملی: 004583XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لیماک افزار مبین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/15 تا کنون