آمار کلی

کد ملی: 997020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمان اکباتان عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/16 تا کنون
مجتمع آهک اسپندار عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/30 تا کنون
سیمان نیزار قم عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/03/19 تا 1396/03/31