آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گلستان آبگرم فاریاب سنگویه بازرس اصلی خارج شده 1387/02/22 تا 1389/02/15