آمار کلی

کد ملی: 657995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق گسترش مهرگان آریانا عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/14 تا کنون