آمار کلی

کد ملی: 038172XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افرا دان آفرین رویش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/01 تا کنون