آمار کلی

کد ملی: 305171XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوشا هوشمند کرمان بازرس علی البدل خارج شده 1393/02/20 تا 1395/03/24