آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشف و بهره برداری مواد معدنی سمنان بازرس اصلی و بازرس علی البدل خارج شده 1397/10/01 تا 1398/07/17