آمار کلی

کد ملی: 195048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الکترو تاسیسات بنیاد آران رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/05 تا کنون
اتحاد بندر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/17 تا کنون