آمار کلی

کد ملی: 367342XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری یاران سیستان و بلوچستان عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/28 تا کنون
طرلان سازه شرق رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/25 تا کنون
سیمان مرزداران عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/17 تا کنون
سرمایه گذاری ایثارگران جنوب شرق رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/06/14 تا 1392/04/08