آمار کلی

کد ملی: 564940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرام نور امامزاده بازرس اصلی فعال 1395/05/01 تا کنون