آمار کلی

کد ملی: 216142XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار کارکنان اداره بهزیستی شهرستان قایمشهر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/05/06 تا 1396/04/12