آمار کلی

کد ملی: 128499XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی آبان صنعت فروزان بازرس اصلی خارج شده 1394/10/28 تا 1396/11/21