آمار کلی

کد ملی: 311019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی رویان سیستم پارس بازرس اصلی فعال 1391/09/02 تا کنون