آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغ گوشتی 6424 ققنوس طرهان کوهدشت و تاییدیه شماره و مدیرعامل فعال 1389/12/05 تا کنون