آمار کلی

کد ملی: 137929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا تجارت یگانه جاده ابریشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/07 تا کنون