آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکان آهنگ کاسپین مدیرعامل خارج شده 1389/09/17 تا 1392/07/07