آمار کلی

کد ملی: 007274XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان پایدار آذین البرز عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/07/28 تا 1397/12/13
مهندسین مشاور چینه و چلیپای پارسی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/07 تا کنون