آمار کلی

کد ملی: 265003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل جاده ای فتح بار رودبار عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/23 تا 1399/05/21