آمار کلی

کد ملی: 269060XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی طراح برج المان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/06/02 تا کنون