آمار کلی

کد ملی: 507919XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آببران یولقونلوی جدید ملکان بازرس اصلی فعال 1392/03/29 تا کنون