آمار کلی

کد ملی: 267956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیاکو مهر آریا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/29 تا کنون