آمار کلی

کد ملی: 325830XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل بوستان بارغرب عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/09 تا کنون