آمار کلی

کد ملی: 005045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کمپرسور سازان پرشیا بازرس اصلی خارج شده 1390/09/20 تا 1393/01/16