آمار کلی

کد ملی: 053221XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساردشن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/22 تا کنون