آمار کلی

کد ملی: 005356XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بام دژ طرح عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/01 تا کنون