آمار کلی

کد ملی: 038362XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی گلشن فام گل نشان `` مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/02/08 تا کنون
صنایع غذایی گلشن فام گل نشان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/09/28 تا کنون