آمار کلی

کد ملی: 005005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرچین سبز شهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/16 تا کنون
دیماس پژواک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/02/16 تا 1392/02/21