آمار کلی

کد ملی: 060331XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساوا فیدار پاد رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/06 تا کنون