آمار کلی

کد ملی: 325832XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوژین اطلس کرمانشاه مدیرعامل فعال 1398/08/06 تا کنون