آمار کلی

کد ملی: 462147XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زمین سازان ایمن بختیاری بازرس اصلی فعال 1396/03/06 تا کنون