آمار کلی

کد ملی: 339161XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت شهوار آنامیس عضو هیئت مدیره فعال 1395/12/08 تا کنون