آمار کلی

کد ملی: 443285XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/20 تا کنون