آمار کلی

کد ملی: 045254XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ناردین راه سدید رئیس هیئت مدیره فعال 1389/08/18 تا کنون