آمار کلی

کد ملی: 006920XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ره پویان خدمات گستر ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/06 تا کنون
سرعت گستران جهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/07/25 تا کنون