آمار کلی

کد ملی: 555975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیاری ایل آفتاب بازرس اصلی فعال 1395/06/31 تا کنون