آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپاهان رازی زنده رود عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/09/30 تا 1393/10/11