آمار کلی

کد ملی: 087169XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
در حال تصفیه مسکن انتظامی لاله قوچان نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1392/05/11 تا کنون