آمار کلی

کد ملی: 534987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید شن و ماسه شماره یک هزار و نهصد و شصت و هشت بدره عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/07/02 تا 1397/08/28