آمار کلی

کد ملی: 005062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه زیست آب صنعت نوین ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/14 تا کنون