آمار کلی

کد ملی: 128286XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتای زاینده رود نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/08 تا کنون