آمار کلی

کد ملی: 007138XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه دانش سپهر آداک عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/05 تا کنون