آمار کلی

کد ملی: 541000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فولاد صادق سپاهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/01/26 تا 1395/10/19