آمار کلی

کد ملی: 146601XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/05/24 تا 1396/10/06